streep_verloop

DOEL
spanjemijnland.nl is een site gemaakt en onderhouden door Chris Vedder. Het doel is informatie te verstrekken over het land Spanje.
PURPOSE
spanjemijnland.nl is a site, created and maintained by Chris Vedder. The goal is to provide information about Spain.

GEBRUIK
Teksten en foto’s zijn te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt en zijn vrij te gebruiken voor niet-commerciele doeleinden. Foto’s die geen eigendom zijn van spanjemijnland.nl vormen hierop een uitzondering. Toestemming dient te worden gevraagd aan de rechtmatige eigenaar (zie bronvermelding).
USE
Texts and pictures can be used for the purpose for which they are made and are free to use for noncommercial purposes. Photos that are not owned by spanjemijnland.nl are an exception. Permission must be requested to the rightful owner (see source).

FOTOMATERIAAL
Mocht er een foto zijn, ondanks alle moeite die is gedaan om alle bronvermeldingen te vermelden, waarvan u de rechten bezit en niet wilt dat de betreffende foto op spanjemijnland.nl is te zien, laat het weten en de foto wordt verwijderd.
PHOTOGRAPHIC MATERIAL
Should there be a picture, despite all the effort is made ​​to mention all sources, and you have the rights and do not want the picture on spanjemijnland.nl shows, let me know and the picture shall be deleted.

TEKSTEN/TEKENINGEN
Niet bewust, maar het kan natuurlijk voorkomen dat gebruikte teksten niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. spanjemijnland.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze teksten, routes, beoordelingen of aanbevelingen, in welke vorm dan ook.
TEXTS / DRAWINGS
Not intentionally, but it can happen that texts used do not always correspond with reality. spanjemijnland.nl accepts no liability for damage caused by the use of these texts, routes, assessments or recommendations in any form whatsoever.

ONDERHOUD
Op- en aanmerkingen, aanvullingen en tips betreffende spanjemijnland.nl zijn altijd welkom.
MAINTENANCE
Comments, notes, additions and tips on spanjemijnland.nl are always welcome.

streep_verloop

Chris Vedder